CASALC Review 2/2018

Editorial Obsah Celé číslo Tiráž Obálka

Metodologie / Methodology

Lenka Fišerová: Learning Styles of Language Learners: Overview and Directions in Life-Long Learning Perspective / Učebnı́ styly ve výuce jazyků : přehled a vývoj v perspektivě celoživotnı́ho učenı

Silvie Válková a Jana Kořínková: Adverbiálnı́ určenı́ v pı́semném projevu pokročilých vysokoškolských studentů angličtiny / Adverbials in Advanced Czech University Students’ Writing in English

Anna Zelenková: Výučba stratégiı́ čı́tania a osvojovania slovnej zásoby v cudzom jazyku: odhad významu neznámych slov z kontextu

Slavomíra Klimszová: CLIL a scaffolding v primárnom vzdelávanı́ – videoštúdia / CLIL and scaffolding in primary education – a video study

Francesco Muto, Ludmila Koláčková, Jana Rozsypálková: Identifying the Most Effective Strategies for Providing Students with Writing Feedback: A Comprehensive Review of Existing Methodologies and Theories

 

Terminologie / Terminology

Renata Hajslerová: Inflated language in current job titles

 

Inovace ve výuce cizích jazyků / Innovations in Teaching Foreign Languages

Jitka Ramadanová, Kateřina Švarcová a Ilona Kadlčíková: Zkušenosti z inovace předmětů hospodářské angličtiny na FEK ZCƽU v Plzni

Blanka Blažková a Eva Kahounová: Inovace předmětů německého jazyka ve studijnı́ch programech Fakulty strojnı́ Západočeské univerzity v Plzni / Innovation of German Language Courses in Study Programmes of the Faculty of Mechanical Engineering of The University of West Bohemia in Pilsen

 

Jazyková pracoviště / Language centres

Zuzana Katerová: Oddělenı́ odborné jazykové přı́pravy, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova

Silvie Schüllerová: Ústav cizı́ch jazyků Veterinárnı́ a farmaceutické univerzity Brno

 

Recenze / Review

Tomáš Hamar: A New Modern Textbook of Graeco-Latin Medical Terminology for Students of General Medicine and Dentistry

 

Zprávy / Reports

Anna Zelenková: Deň jazykov na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici

Dagmar Šťastná: Závěrečná zpráva z mezinárodnı́ konference Teaching English for Specific Purposes at Universities