CASALC Review 1/2018

Editorial Obsah Celé číslo Tiráž Obálka

Metody výuky produktivních dovedností / Methods of Productive Skills in Teaching

Blanka Klímová: Současný stav výuky produktivnı́ch řečových dovednostı v cizı́m jazyce / Current state of teaching productive language skills in a foreign language

Jana Marie Tušková, Hana Svobodová: Postupy a metody kritického myšlenı́ ve výuce češtiny pro cizince / Methods of Critical Thinking in Teaching Czech for Foreigners


Kateřina Vodičková, Marie Boccou Kestřánková: Zpracovánı́ dovednosti mluvenı́ v učebnici „Čeština pro cizince – úroveň A1 a A2“ / Speaking in the Textbook „Czech for Foreigners – Level A1 and A2“


Alena Prošková: Plánovánı́ komplexnı́ch jazykových úloh zaměřených na rozvoj produktivnı́ch dovednostı́ / Complex Language Tasks Focused on Developing Productive Language Skills – Methodology of Task Planning


Jitka Prachařová: Specifičnost nácviku produktivnı́ch dovednostı́ při přı́pravě na zkoušky k zı́skánı́ certifikátu UNIcert III / Specificity of productive skills training during preparation for tests to obtain UNIcert III certificate


Romana Kratochvílová: Rozvoj dovednosti akademického psanı́ v češtině pro cizince / Development of Academic Writing Skills in Czech for Foreigners

 

Motivace k mluvení a psaní / Motivation for Speaking and Writing
Jarmila Valková: Maximalisace mluvnı́ch přı́ležitostı́ studentů ve vyučovánı́ / Maximising learners ́ speaking opportunities


Silvie Převrátilová: Motivačnı́ strategie ve výuce jazyků / Motivational strategies in foreign language teaching


Stanislava Pavlíková: Jak motivovat vysokoškolá ky k mluvenı́ v kurzech odborné obchodnı́ angličtiny / How to Motivate Undergraduate Students to Speak in Courses of Business English

Ivana Mičínová: Motivačnı́ strategie v akademickém psanı́ z pohledu sociálnı́ho konstruktivismu / Motivational strategies in academic  writing from the social constructivist perspective


Tomáš Klinka: Možnosti a výzvy internetu 2.0 v jazykové třı́dě / Internet 2.0 in the Language Class – opportunities and challenges

 

Testování a hodnocení produktivních dovedností / Testing and Assessment of Productive Skills
Dana Špatenková a kol.: Role produktivnı́ch dovednostı́ ve výuce cizı́ch jazyků a objektivita hodnocenı́ těchto dovednostı́ / The Role of Productive Skills in Foreign Language Teaching and Objectivity in Evaluating of these Skills 


Jitka Cvejnová: Testovánı́ dovednosti „psanı́“ u zkoušky z češtiny pro trvalý pobyt / Testing the „writing“ skills in the Examination of Czech language for Permanent Residence


Darina Hradilová: Chyby v psané produkci cizince v kontrastu k chybám rodilého mluvčı́ho / A Comparison of Errors in the Written Communication made by Foreign and Native Speakers


Jazyková pracoviště / Language Centres
Svatava Boboková Bartíková: Katedra jazyků Fakulty stavebnı́ ČVUT v Praze