CASALC Review 2/2016-2017

Editorial  Obsah  Celé číslo  Tiráž

Metodologické studie /Methodological Studies

Alica Antalová: Úloha písania vo výučbe akademického diskurzu / The role of writing in academic discourse

Viera Eliašová: Reflexia v akademickom písaní / Reflection  in academic writing

Marie Hanzlíková a Ivana Mičínová: Kreativním a kritickým myšlením k rozvoji akademického psaní / Creative and critical thinking in the development of academic wrtiting

Milica Lacíková Sedrulová: Inovačný cyklus premietnutý do kurzov odbornej angličtiny / Cycle of educational innovations applied in field-specific English courses

Jaroslava Štefková: Príprava učebných materiálov podporencýh multimediálnymi aktivitami na Technickej univerzite vo Zvolene / Preparation of teaching materials supported by multimedia activities at the Technical University in Zvolen

Denisa Šulovská: Designing in ESP textbook for Political sicentists / Proces prípravy špecializovanej učebnice odbornej angličtiny pre politológov

Petra Zrníková: Testing speaking in English for medical purposes / Testování mluvení v lékařské angličtině

Teoretické-metodologické studie / Theoretical Methodological Studies

Svatava Šimková: Opis ako poznávací prostriedok v archeológii / Description as a means of cognition in Archeology

Přehledové studie / Survey Studies

Marta Genís Pedra: Less Widely Spoken and Taught Languages: The Spanish Situation / Méně rozšířené jazyky: situace ve Španělsku

Sanne Larsen and Anne Holmen: Towards more languages for more students at the University of Copenhagen: The interplay between local and global drivers of change / Více jazyků pro více studentůna univerzitě v Kodani: vzájemné působení lokálních a globálních hybných sil 

Informativní články

Alexandra Berendová: Výuka českého jazyka pro studenty nefilologických oborů

Ivana Dömischová: Využití prvků muzejní edukace ke zvyšování jazykových a didaktických kompetencí vysokoškolských studentů v oblasti oborové didaktiky

Ladislava Holubová: Výuka cizích jazyků na pozadí mateřštiny ve vzdělávacím systému UNIcert©

Barbora Honnerová: K profilu učiteľa cudzích jazykov na technických univerzitách

Anna Horňáková: Innovatívnosť, modernizácia a progresívnosť výučby odborného jazyka z pohľadu učiteľa odborného jazyka 

Jazyková pracoviště

Ústav cudzích jazykov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (R. Ďurajka)

Ústav jazykových kompetencií Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove (A. Horňáková)

Zprávy

Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VI (V. Eliašová)