Kandidátka pro volby do výboru CASAJC, 25. 1. 2017

Kandidáti jsou uvedení v abecedním pořadí, pro jejich medailony byl použit text, který zaslali prostřednictvím formuláře pro kandidaturu do výboru CASAJC.

Bubeníková Miluša       

Pracoviště: Katedra jazykové přípravy MFF UK          

Pracovní zařazení či funkce:  lektorka, vedoucí katedry           

Oblasti, kterým se v jazykovém vzdělávání odborně věnuji: 

obecná a akademická angličtina.              

Na co se chci konkrétně při práci ve výboru CASAJC zaměřit: 

Ráda bych pracovala v revizní komisi.

 

Fišerová Lenka

Pracoviště: Chemická fakulta Vysokého učení technického v Brně

Pracovní zařazení či funkce: odborný asistent, garant předmětů Angličtina pro chemiky

Oblasti, kterým se v jazykovém vzdělávání odborně věnuji:

Zaměřuji se na styly učení, výuku jazyka v elektronickém prostředí a akademickou angličtinu, převážně na writing. Mé články publikované v odborných časopisech a konferenční příspěvky se zabývají především prvními dvěma tématy, tedy styly učení a potenciálem elektronického prostředí pro výuku jazyka.         

Na co se chci konkrétně při práci ve výboru CASAJC zaměřit:

Má představa vychází ze zkušeností získaných ve výboru CASAJC (člen od 2009) a v redakci časopisu CASALC Review (od 2011). Ráda bych podpořila udržení a rozvoj podmínek pro vydávání časopisu CASALC Review a publikaci kvalitních článků. Dále bych podpořila pořádání odborných přednášek a seminářů zaměřených na aktuální témata spojená s výukou jazyků i praktickým chodem jazykových center na VŠ.  Myslím také, že je důležité větší zapojení malých a méně známých jazykových center do činnosti asociace, mimo jiné i formou publikace medailonů o jejich činnosti v časopise CASALC Review. Mám zájem o práci řadového člena výboru asociace či revizní komise.

 

Holá Alena

Pracoviště: Lékařská fakulta  UK v Plzni

Pracovní zařazení či funkce: vedoucí Ústavu jazyků

Oblasti, kterým se v jazykovém vzdělávání odborně věnuji: 

lékařská angličtina

Na co se chci konkrétně při práci ve výboru CASAJC zaměřit: 

posílení spolupráce mezi jazykovými centry v oblasti konkrétního profesního jazyka a jeho postavení a  hodnocení v porovnání s ostatními předměty.

 

Koblížková Andrea

Pracoviště: Jazykové centrum Univerzita Pardubice

Pracovní zařazení či funkce: Vedoucí Jazykového centra

Oblasti, kterým se v jazykovém vzdělávání odborně věnuji:

Dlouhodobě se zabývám interkulturní komunikací v angličtině (intercultural pragmatics) a její aplikací především v oblasti obchodní a akademické komunikace. V návaznosti na své vzdělání a dosavadní praxi se věnuji otázkám jazykové vzdělávací politiky a jazykové korporátní kultury.

Na co se chci konkrétně při práci ve výboru CASAJC zaměřit:

Za dobu svého působení v akademické sféře jsem získala zkušenosti  z vedení Jazykového centra UPa, vývoje vzdělávací politiky v rámci VŠ v ČR (člen AS UPa, vedení národních i mezinárodních projektů), z činnosti ve Vědecké radě DFJP UPa, z výboru a revizní komise CASAJC, z Language Policy Focus Group   Evropské konfederace jazykových center (CercleS), a také z Executive Board CercleS.  Tyto zkušenosti bych chtěla zúročit tak, aby stanoviska CASAJC byla zohledňována při tvorbě národní jazykové politiky, konkrétně:

 

Koláčková Ludmila

Pracoviště: Centrum jazykového vzdělávání  UO v Brně        

Pracovní zařazení či funkce:  vedoucí 2. oddělení AJ 

Oblasti, kterým se v jazykovém vzdělávání odborně věnuji:

Vystudovala jsem učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (čeština - dějepis) na FF MU v Brně a rozšiřující studium angličtiny na PF UP v Olomouci. V roce 2014 jsem obhájila disertační práci Testování rozsahu komunikační kompetence v češtině a angličtině na PF UJEP v Ústí nad Labem. Od roku 1997 působím ve vysokém vojenském školství, nyní na Univerzitě obrany v Brně jako vedoucí 2. oddělení angličtiny Centra jazykového vzdělávání. Vyučuji angličtinu a češtinu pro cizince. Pravidelně se zúčastňuji seminářů a konferencí doma i v zahraničí.

Členkou CASAJC jsem od roku 1997, v letech 2009 – 2013 a 2015 – 2017 jsem působila v asociaci jako předsedkyně výboru. Od roku 2011 je odpovědnou redaktorkou profesního periodika CASALC Review. Jsem rovněž členkou AUČCJ, v letech 2013 - 2015 jsem pracovala ve výboru této asociace.

Na co se chci konkrétně při práci ve výboru CASAJC zaměřit:

Kandidaturou do nově voleného výboru CASAJC bych ráda navázala na svoji dosavadní práci ve prospěch asociace a podílela se na zvyšování kvality periodika CASALC Review.

 

Kozáková Věra

Pracoviště: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Centrum jazykového vzdělávání

Pracovní zařazení či funkce:  ředitelka Centra jazykového vzdělávání

Oblasti, kterým se v jazykovém vzdělávání odborně věnuji: obchodní němčina a obchodní ruština

Na co se chci konkrétně při práci ve výboru CASAJC zaměřit: Ráda bych pracovala v revizní komisi, mám zájem rozšířit členskou základnu, chtěla bych zastupovat a prezentovat zájmy ostatních jazyků (druhý cizí jazyk).

 

Mičínová Ivana

Pracoviště: Jazykové centrum  FF UK

Pracovní zařazení či funkce:  lektorka angličtiny

Oblasti, kterým se v jazykovém vzdělávání odborně věnuji:

Vystudovala jsem FF UK v Praze, obor angličtina - čeština. Od r. 2013 pracuji v Jazykovém centru Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde vyučuji anglický jazyk. V rámci pedagogické činnosti vedu kurzy akademické angličtiny a odborné kurzy se zaměřením na využití angličtiny v psychologických a sociálních vědách. Ve své grantové činnosti se zabývám angličtinou pro vědu a výzkum a koncepcí online výuky směřující ke zvyšování publikačních dovedností studentů magisterských a doktorských programů. Odborně se věnuji metodám a hodnocení výuky cizích jazyků v akademickém prostředí, především rozvoji akademických dovedností a akademického čtení a psaní. Dlouhodobě se věnuji též překládání jak beletrie, tak odborné literatury.            

Na co se chci konkrétně při práci ve výboru CASAJC zaměřit:     

Jako smysl a cíl své kandidatury do výboru CASAJC vidím v širším propojování jednotlivých jazykových center, rozvoji spolupráce na společných tématech a podpory sdílení zkušeností.

 

Rybičková Marta

Pracoviště: Centrum jazykového vzdělávání MU

Pracovní zařazení či funkce:  metodička

Oblasti, kterým se v jazykovém vzdělávání odborně věnuji:

V současné době se věnuji především práci metodika pro procesy související se vzděláváním, a to nejen studentů, ale také učitelů. Na CJV MU mám na starosti mimo jiné koordinaci nadstandardních kurzů a vzdělávacích akcí pro učitele. Věnuji se také intenzivně aktivitám v CASAJC, působím v časopise CASALC Review od jeho založení v roce 2011. V uplynulém roce jsem garantovala tvorbu nových webových stránek CASAJC, v současné době se zabývám  změnou metodiky evidence členů CASAJC.

Na co se chci konkrétně při práci ve výboru CASAJC zaměřit:

Chci se věnovat redakční práci, obsahové správě webu, péči o členskou základnu a spolupráci se slovenskou sekcí CASAJC. Tyto činnosti jsem připravena provádět  i v případě, že nebudu zvolena, pokud mi k tomu dá nově zvolený výbor pověření.

 

Štěpánek Libor

Pracoviště: Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity

Pracovní zařazení či funkce:  ředitel

Oblasti, kterým se v jazykovém vzdělávání odborně věnuji:

Na co se chci konkrétně při práci ve výboru CASAJC zaměřit:     

Do výboru CASAJC kandiduji s cílem podpořit rozšiřování spolupráce jazykových center a pracovišť, aby bylo sdílení informací, materiálů a dobré praxe uvnitř CASAJC jednodušší, aby se pracovníci jazykových center mohli přirozeně rozvíjet v co nejširší škále oblastí a aby nemuseli plýtvat silami na věci již vytvořené. Větší vzájemná informovanost a spolupráce pak může napomoci zlepšení postavení jazykových center uvnitř univerzit.