CASALC Review 1/2016-2017

Editorial  Obsah  Celé číslo 

Inovace ve výuce češtiny pro cizince / Innovations in Teaching 

Andrea Hudousková - Rozvoj ústního vyjadřování na úrovni B2

Marie Boccou Kestřánková - Metoda jevištního tvaru a rozvoj řečových schopností a dovedností v rovině textové

Linda Doleží - Interdisciplinarita jako nutnost: Psycholingvistika a výuka češtiny jako cizího/druhého jazyka pro děti

Jitka Helmichová - Srování vybraných učebníc češtiny pro cizince na úrovni B1

Jan Krejza - Tvary zvratných zájmen se a si v systému výuky zvaném Barevná čeština

Silvie Převrátilová - Práce s (adaptovanou) prózou - rozvoj dovednosti čtení 

Testování / Testing

Kateřina Vodičková - A je ta zkouška spravedlivá? aneb Spravedlivost v jazykovém testovánı́

Martina Hulešová - Monitoring kvality Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince

Jiří Nový a Alena Rošková - Národnı́ testovacı́ centrum ECL pro Českou republiku – cı́le, aktivity, výstupy

Profesní čeština / Czech for Specific Purposes

Romana Kratochvílová - Akademické psanı́ ve výuce češtiny pro cizince: chybová analýza akademických textů

Ana Adamovičová a Zuzana Hajíčková - Rozvoj dovednosti psanı́ v češtině jako cizı́m/druhém jazyku v akademickém prostředı́

Ivana Rešková - Budovánı́ komunikačnı́ kompetence v jazyce pro specifické účely

Šárka Blažková Sršňová - Výuka klinické češtiny u studujícı́ch v angličtině na 1. LF UK v Praze

Iveta Čermáková - Možné strategie při výuce češtiny na lékařských fakultách

Čeština z druhé strany / Czech from a Different Angle

Izabela Mroczek a Małgorzata Kalita - Problémy odborného překladu v přı́buzných jazycı́ch (na přı́kladu češtiny a polštiny)

Darina Hradilová - Chyby v jazykové produkci cizinců pohledem rodilého mluvčı́ho

Petra Bulejčíková - Nespisovný jazyk ve vyučovánı́ češtiny jako cizı́ho jazyka aneb Tady tou cestou furt rovně. Chůzou je to tak dvacet minut a tramvajou tak deset

Zprávy / Reports

Jitka Cvejnová - Informace o novém referenčnı́m popisu češtiny pro úrovně A1, A2

Markéta Denksteinová - Zpráva ze XIV. meziná rodnı́ konference CercleS: Enhancing Learner’s Creative and Critical Thinking: The role of Language Centres

Lada Bosáková -  Letnı́ stáž pro učitele FLE na Université Lumière Lyon 2

Požadavky na znalost českého jazyka (Redakce)

Pečeť kvality (Redakce)